telefteanea

Breadcrumbs

  Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου Κιμώλου, τον οποίο επί 62 χρόνια. ως Εφημέριος διηκόνησε, τελέσθηκε σήμερα, μετά τη Θεία Λειτουργία, η Εξὀδιος Ακολουθία του αοιδίμου Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Ράμφου.
  Επειδή οι δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες,σε συνδυασμό με τη δυσκολία των ακτοπλοϊκών και εναέριων συγκοινωνιών, παρεμπόδισαν το Σεβασιώτατο κ. Δωρὀθεο Β΄ να παραστεί, παρά την επιθυμία του, την Ακολουθία τέλεσε ο διάδοχος του μεταστάντος και Αρχιερατικός Επίτροπος Κιμώλου, Πρωτοπρ. Δημήτριος Βεντούρης, ο οποίος και ανέγνωσε τον αποσταλέντα και κάτωθι παρατιθέμενο Επικήδειο λόγο του Σεβασμιωτάτου.
  Επικηδείους λόγους εξεφώνησαν, επίσης, με λόγους ευγνωμοσύνης για την πολυετή προσφορά του μακαριστού π. Δημητρίου Ράμφου προς την Κίμωλο, ο Δήμαρχος;Κιμώλου κ. Κωνσταντίνος Βεντούρης και εκπρόσωπος του Λαογραφικού Μουσείου Κιμώλου.
Φωτογραφίες:ΤΑΚΗΣ ΣΑΡΔΗΣ

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ & ΚΙΜΩΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

  Εὐλογημένοι μου Χριστιανοί τῆς νήσου Κιμώλου,
  Ἕνας ἀκόμη ἄξιος λειτουργός τοῦ ἐπίγειου Θυσιαστηρίου μετετέθη πρός τό Οὐράνιο, ἔνθα ἑορταζόντων ἦχος ὁ ἀκατάπαυστος.
  Ἕνας ἀκόμη στάχυς τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἐκάμφθη.
  Ἕνας ἀκόμη ἄξιος λειτουργός τοῦ ἐπίγειου Θυσιαστηρίου πρός τό Οὐράνιο μετετέθη.
  Σήμερα, ὁ Οὐρανός γίγνεται πλουσιώτερος, ἀλλά ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολη καθίσταται πτωχότερη, στερηθεῖσα ἑνός ἐξαίρετου Κληρικοῦ, ἀρίστου οἰκογενειάρχου, μέ ὀρθόδοξο ἦθος καί ἐκκλησιαστικό φρόνημα.
  Ὁ σεβαστός καί ἀγαπητός μας Πρωτοπρ. Δημήτριος Ράμφος, τόν ὁποῖο μέ θλίψη, κατά τό ἀνθρώπινο, ἀλλά καί μέ τήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως, προπέμπουμε σήμερα στήν τελευταία του ἐπί γῆς κατοικία, γόνος ἱερατικῆς οἰκογενείας, τέκνον τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρ. Σπυρίδωνος Ράμφου καί ἀδελφός τοῦ ἀοιδίμου Πρωτοπρ. Ἰωάννου Ράμφου, ὁ ὁποῖος διεκρίθη διά τήν συγγραφικήν του δραστηριότητα καί τήν μέριμνάν του διά τήν ἀνάδειξιν τῆς Ὁσίας Μεθοδίας τῆς ἐν Κιμώλῳ, ἐγεννήθη εἰς Κίμωλον, τήν 28ην Ὀκτωβρίου 1924. Διάκονος ἐχειροτονήθη τήν 15ην Νοεμβρίου τοῦ 1954 καί Πρεσβύτερος τήν 17ην Νοεμβρίου 1954, εἰς τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων Πετράκη Ἀθηνῶν, ἀπό τόν μακαριστόν Προκάτοχόν μας Φιλάρετον.
  Ἐφοίτησεν ἀπό τό 1939 ἕως τό 1940 εἰς τήν διτάξιον Προπαρασκευαστικήν Ἱερατικήν Σχολήν Βουλιαγμένης, ἡ ὁποία τότε ἐστεγάζετο εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Ὀρφανοτροφεῖον Βουλιαγμένης, ἀποφοιτήσας ἐξ αύτῆς ἐπιτυχῶς.
  Ἔλαβεν τά ὀφφίκια τοῦ Οἰκονόμου τό 1966 καί τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τό 1978 ἀπό τόν ἀοίδιμον Προκάτοχόν μας Δωρόθεον Α΄.
  Ἐνυμφεύθη τήν ἐκλεκτήν καί εὐσεβεστάτην Μαρίαν τήν 15ην Μαρτίου 1952, μετά τῆς ὁποίας ἐδημιούργησε μίαν ἀρίστην οἰκογένεια, μέ δύο θυγατέρες, οἱ ὁποῖες τά τελευταῖα ἔτη τῆς ζωῆς του, κεκμηκότα ἐκ τοῦ γήρατος καί τῆς ἀσθενείας, τόν περιέθαλψαν σύντρεις μέ ὑποδειγματικήν στοργήν καί ἀγάπην, μαζί καί μέ τά ἐκλεκτά μέλη καί τῶν δικῶν τους οἰκογενειῶν.
  Διωρίσθη τακτικός Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἱσοδίων τῆς Θεοτόκου ἀπό τήν 1η Δεκεμβρίου 1955, συνεργησάντων πρός τοῦτο ἁπάντων τῶν κατοίκων τῆς Κιμώλου, οἱ ὁποῖοι μέ τό ἀπό 20 Ἰουλίου 1953 ἐνυπόγραφο αἴτημά τους πρός τόν μακαριστόν τότε Μητροπολίτην Σύρου & Κιμώλου Φιλάρετον, παρεκάλουν ὅπως, ὁμοῦ μετά τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου Στυλιανοῦ Λογοθέτη, διαδεχθέντος τόν ἀείμνηστο Πρεσβύτερο Γεώργιο Σάρδη, διορισθῇ ὡς δεύτερος Ἐφημέριος καί ὁ νέος κατά τήν ἡλικίαν τότε Δημήτριος Ράμφος.
  Ἄξιος καί ταπεινός διάκονος τῶν Μυστηρίων τοῦ Θεοῦ, πιστός τηρητής τῆς τάξεως καί τῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας μας, διηκόνησεν εὐόρκως καί εὐδοκίμως, μέ ἱεραποστολικόν φρόνημα καί θυσιαστικόν ζῆλον τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱεράν Μητρόπολιν ὡς Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Κιμώλου καί τόν Ἱερόν Ναόν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Κιμώλου ἀπό 1ης Δεκεμβρίου 1954 ἕως καί τῆς 30ῆς Σεπτεμβρίου τοῦ 2008, ὅτε καί ἐσυνταξιοδοτήθη, ἐνῶ διετέλεσεν καί Διευθυντής τοῦ Ἀφεντακείου Γηροκομείου Κιμώλου.
  Καί νῦν, ἀναπαύου ἐν εἰρήνῃ, πολυσέβαστέ μας πάτερ Δημήτριε!
  Καθώς πορεύεσαι γιά νά γευθεῖς τήν ἀνταμοιβή σου στούς οὐρανούς μέ τόν ἄρτο τῶν Ἀγγέλων τῆς μεγάλης, ἀναστάσιμης καί αἰώνιας πνευματικῆς τραπέζης τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ἄξιος μέχρι τέλους ἀναδείχτηκες ὑπηρέτης Του, σέ συνοδεύει ἡ ἀγάπη τῶν οἰκογενῶν καί τῶν ἐνοριτῶν σου, ὁ σεβασμός καί ἡ ἀγάπη τοῦ Ἐπισκόπου σου καί ἡ εὐαρέσκεια τῆς Ἐκκλησίας σου.
  Ἡ ἀνυπέρβλητη δυσχέρεια τῶν συγκοινωνιῶν δέν μᾶς ἐπέτρεψε νά σέ προπέμψουμε προσωπικά. Πνευματικά παρόντες καί κατασπαζόμενοι τό χέρι σου, εὐχόμαστε ὁ Ἄρχων τῆς Ζωῆς καί τοῦ θανάτου νά σέ κατατάξει ἐν χώρᾳ ζώντων καί σκηναῖς δικαίων καί στούς οἰκογενεῖς σου καί στόν κατά πάντα ἄξιον διάδοχόν σου Πρωτοπρ. Δημήτριον Βεντούρην, νά προσφέρει ὑγεία καί τήν ἐξ ὕψους παρηγορία.
  Νά εἶσαι αἰώνια στή μνήμη τοῦ Θεοῦ!


                                                                                                 † Ο ΣΥΡΟΥ & ΚΙΜΩΛΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄


ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, 17 Νοεμβρίου 1954, στην είσοδο του Καθολικού της Ιεράς Μονής Πετράκη.
Στο μέσο, ο Μητροπολίτης Σύρου Φιλάρετος, αριστερά του ο Μητροπολίτης Πρεβέζης Στυλιανός Κορνάρος, δεξιά του ο νεοχειροτονηθείς Πρεσβύτερος Δημήτριος Ράμφος και δίπλα του ο αδελφός του, Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Ράμφος, και Κιμώλιοι, μεταξύ των οποίων διακρίνεται ο Αρχιμ. Αγαθάγγελος Κοτρώνης.

  • Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου
    Πορφυρίου, Φωτεινής

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ