telefteanea

Breadcrumbs

Δείτε το φωτογραφικό υλικό

Εν αγγαλλιάσει πνευματική και ευχαριστηρίω δοξολογία προς τον εν Αγίοις θαυμαστόν Κύριον και τον μέγαν Θεράποντα Αυτού Άγιον Νικόλαον, αναγγέλλομεν υμίν εν Σύρω την 13ην καί 14ην τρέχοντος μηνός γενόμενοι, μετόχους υμάς ποιούντες ευωχίας πνευματικής.

Το ανεξιχνίαστον και άπειρον έλεος του Κυρίου ηυδόκησεν ίνα η απόκτησις αποτμήματος εκ των εν Μπάρι της Ιταλίας φυλασσομένων λειψάνων του εφόρου καί πολιούχου Ερμουπόλεως Αγίου Νικολάου, ο πόθος και το όρομα δεκαετιών, το όνειρον το ανεκπλήρωτον των μακαριστών Αρχιερέων προκατόχων ημών, Φιλαρέτου καί Δωροθέου του Α΄, η επιθυμία η διακαής του αειμνήστου Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Αρχιμ. Γρηγορίου Μαραγκού, του επί εξ και πλέον δεκαετίας ευόρκως τον εν Ερμουπόλει Ναόν του Αγίου διακονήσαντος, αλλά και γενεών φιλαγίων της Σύρου πιστών, επι των ημερών της Αρχιερατείας ημών προγματικότης γένηται.

Γνωστής ούσης πάσι της παρά τη Ρωμαιοκαθολικη Εκκλησία επικρατούσης από αιώνων παραδόσεως, κατά την οποίαν όλως σπανίως δίδεται η συγκατάθεσις διά την απότμησιν ιερών λειψάνων, προλογικώς την οφειλομένην ευγνώμονα ευχαριστίαν απονέμομεν προς τον Επίσκοπον των εν Σύρω Ρωμαιοκαθολικών κ. Φραγκίσκον Παπαμανώλην και τόν Εκλαμπρότατον Καρδινάλιον και Αρχιεπίσκοπον του Μιλάνου Διονύσιον Τετταμάντσι, τον δι’ επισήμων εγγράφων την γνησιότητα του ιερού αποτμήματος πέραν πάσης αμφιβολίας ενυπογράφως εγγυόμενον, χάρις εις την φιλάδελφον συμβολήν των οποίων τα αδύνατα κατέστησαν δυνατά.

Ούτω παραχωρηθέντος του ιερού αποτμήματος και, θεία ευδοκία, ολοκληρωθεισών των πολυχρόνων, πολυμόχθων καί πολυδαπάνων εργασιών συντηρήσεως και αποκαταστάσεως του περικαλλεστάτου και πανσεβάστου εν Ερμουπόλει Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, εν αγαστή συνεργασία μετά πάντων των εν τη νήσω και τω Νομώ Αρχών τε και φορέων, του Εξοχωτάτου Υπουργού Αιγαίου κ. Αριστ. Παυλίδη, του Γ. Γραμματέως Ν. Αιγαίου, του Νομάρχου Κυκλάδων, των τριών της Σύρου Δημάρχων, Ερμουπόλεως, Άνω Σύρου και Ποσειδωνίας, υπεδέχθημεν αυτό, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, αδελφική δε συμμετοχή του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ. Επιφανίου, μεθ’ άπαντας δε του ιερού Κλήρου καί συσσώμου του λαού της Σύρου, το εσπέρας του Σαββάτου, 13ης Μαΐου ε.έ..

Το ιερόν άπότμημα, τεθησαυρισμένον εντός καλλιτεχνικώτατης Λειψανοθήκης, χορηγηθείσης υπό της φιλαγίου και ευσεβούς οικογενείας του κ.Ευαγγέλου Βασιλικού, επιχειρηματίου εκ Σύρου, εκομίσθη εις Σύρον την 19:45 ώραν διά του Πολεμικού Πλοίου «ΣΑΚΙΠΗΣ», του δε Πολεμικού «ΥΔΡΑ» ναυλοχούντος έξωθι του λιμένος και τιμάς αποδίδοντος, συνοδευόμενον υπό του Σεβ. κ. Φραγκίσκου και των Πανοσιωτάτων εκπροσώπων του Αρχιεπισκόπου του Μιλάνου,κ.κ. Τζουζέπε Αρόσιο, Αλμπέρτο Ρόκκα και Ρικάρντο Ποντάνι, οίτινες και παρέδωκαν τούτου εις τας τιμίας χείρας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χριστοδούλου.

Πλήθος αλιευτικών πλοιαρίων των Επαγγελματιών και Ερασιτεχνών Αλιέων της Σύρου, Ελληνικάς και Βυζαντινάς σημαίας φερόντων και θεαματικά πυροτεχνήματα εκτοξευόντων, συνώδευσαν τον Άγιον εισερχόμενον εις τον λιμένα της Σύρου, των κωδώνων των Ναών της πόλεως πανηγυρικώς κρουομένων, εν μέσω βαθυτάτης κατανύξεως και εντόνου συγκινήσεως των πιστών, οι οποίοι είχον κατακλύσει τον λιμένα και τας προς τον Ναόν του Αγίου αγούσας οδούς.

Κατά την παράδοσιν του ιερού αποτμήματος, εκ τε των εξ Ιταλίας κομιζόντων τούτο και εκ του αναδεξαμένου αυτό Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου πάσης Ελλάδος κ.κ. Χριστοδούλου, και του Εξοχωτάτου Υπουργού Αιγαίου θερμαί αντηλλάγησαν προσρήσεις ειρήνης, αγάπης και καταλλαγής, της Σύρου εις Δωρόνησον μετονομασθείσης υπό του Πανοσιωτάτου Τζουζέπε Αρόσιο, εκπροσώπου του Εκλαμπροτάτου Καρδιναλίου κ. Διονυσίου Τετταμάντσι.

Εν συνεχεία, λαμπρά εσχηματίσθη λιτανευτική πομπή, τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Ερμουπόλεως, Ναυτικού Αγήματος εκ των καταπλευσάντων Πολεμικών πλοίων, των Σπουδαστών της Ναυτικής Ακαδημίας Σύρου, των ανδρών του Λιμενικού Σώματος, του Λυκείου Ελληνίδων, Μαθητών και Μαθητριών των Σχολείων της Σύρου, Μελών των Χριστιανικών Ομάδων της Ιεράς Μητροπόλεως, των Προσκόπων, Ναυτοπροσκόπων και Οδηγών, του Συνδέσμου Συριανών και Ναυτικών Απομάχων, η οποία κατηυθύνθη προς την Πλατείαν Μιαούλη, ένθα ο Μακαριώτατος υπέρ των Ναυτιλλομένων ευχήν καί δέησιν ανέπεμψεν.

Κατατεθέντος του ιερού αποτμήματος εις το φωτοπερίχυτον Ναόν του Αγίου Νικολάου, πανηγυρικός ετελέσθη υπό του Μακαριωτάτου Εσπερινός, καθ’ ον τους ύμνους μελωδικώς ανέπεμψεν ο χορός των ιεροψαλτών της Σύρου, μετά το πέρας του οποίου επικαίρως ωμιλήσαμεν, αναφερθέντες εις την ιστορίαν του επισκευασθέντος και αποκατασταθέντος ήδη Ναού και εις το μέγα γεγονός της εν αυτώ των ιερών λειψάνων από του νυν και εις τον αιώνα αποθέσεως, εις ευλογίαν, αγιασμόν και αντίληψιν  πάντων των ευλαβεία και πίστει προσκυνούντων αυτά, του Μακαριωτάτου φιλοφρόνως ανταπαντήσαντος.

Τη επαύριον, Κυριακή 14η Μαΐου, ετελέσθη εις τον πανίερον του Αγίου Νικολάου Ναόν πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου κ.κ. Χριστοδούλου, συλλειτουργούντων αυτώ των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Θήρας κ. Επιφανίου καί Σύρου κ. Δωροθεου Β΄, καθ’ ην έψαλεν η περιώνυμος πολυφωνική Χορωδία του Ναού.

Μετά το πέρας της λαμπράς Μυσταγωγίας και αναγνωσθείσης εις επήκοον πάντων της Μητροπολιτικής Πράξεως απονομής του Παρασήμου της καθ’ ημάς Ιεράς  Μητροπόλεως, του Σταυρού δηλονότι του Τάγματος της Αγίας Μεθοδίας, της εν  τη νήσω Κιμώλω ασκησάσης, απενεμήθησαν, διά της τιμίας χειρός του Μακαριωτάτου κ.κ. Χριστοδούλου, αι ευχαριστήριοι Πράξεις και τά διάσημα ευγνωμοσύνης διά την συνεισφοράν των εις την εκ βάθρων ανακαίνισιν του Ι. Ναού του Αγίου Νικολάου, εις τους εξ ιδίων χορηγήσαντας ταύτην.

Εν συνεχεία, ο Μακαριώτατος μετά της συνοδείας αυτου και ο Σεβασμιώτατος Μητρηπολίτης Θήρας κ. Επιφάνιος επεσκέφθηκαν τα ανακαινισθέντα Γραφεία της Μητροπόλεως και δι’ ενθέρμων λόγων εξέφρασαν τον θαυμασμόν των διά το επιτελεσθέν έργον, δι’ ου ένα εγκαταλελειμμένον κτήριον μετεβλήθη εις κόσμημα της Ερμουπόλεως.

Την μεσηβρίαν, παρετέθη υπό του Γ.Γ. της Περιφερείας Ν. Αιγαίου κ. Χαρ. Κόκκινου, του Νομάρχου Κυκλάδων κ. Δημ. Μπάϊλα και των Δημάρχων των τριών της νήσου Δήμων, Ερμουπόλεως κ. Ιω. Δεκαβάλλα, Άνω Σύρου κ. Ισίδωρου Σαλάχα και  Ποσειδωνίας κ. Δημ. Ρούσσου, επίσημον γεύμα, προς τιμήν του Μακαριωτάτου, εις το οποίον παρεκάθισαν, εκτός του επιχωρίου Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου Β΄, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας κ. Επιφάνιος, ο Επίσκοπος των εν Σύρω Ρκαθολικών Σεβασμιώτατος κ. Φραγκίσκος Παπαμανώλης, ο ιερός της Σύρου Κλήρος, άπαντες οι τα πρώτα εν τη Νήσω Σύρω και τω Νομώ Κυκλάδων φέροντες, και εκπρόσωποι των φορέων της πόλεως, εις το οποίον θερμώταται εξεφωνήθησαν προπόσεις και δώρα ξενίας και αγάπης αντηλλάγησαν.

Όθεν, χάριτι και θεία του Κυρίου αρωγή, από του νυν και εις τον αιώνα, η Ερμούπολις και η Ιερά ημών Μητρόπολις, σεμνυνομένη επι τη ευλογία ταύτη, της μόνης εν τω Αιγαίω Πελάγει ιερόν εκ των τιμίων Λειψάνων του Προστάτου των Ναυτικών απότμημα κατεχούσης, κέντρον προσκυνήσεως και τιμής και δεήσεων προς τον Άγιον Νικόλαον γενήσεται, ου ταις πρεσβείαις πάντες των παρά Κυρίου δωρεών τε και ευλογιών τύχοιμεν.

  • Τρίτη 7 Δεκεμβρίου
    Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων, Γερασίμου του ασκητού του εξ Ευβοίας

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ